Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 바잇미, 5성급 호텔 ‘오크우드 프리미어 인천’에 펫 어메니티 제공

바잇미, 5성급 호텔 ‘오크우드 프리미어 인천’에 펫 어메니티 제공

주제 기사 바잇미, 5성급 호텔 ‘오크우드 프리미어 인천’에 펫 어메니티 제공은(는) 인터넷에서 저희가 편집했습니다.

송도 5성급 뷰맛집 [오크우드 프리미어 인천] 200프로 즐기기!
송도 5성급 뷰맛집 [오크우드 프리미어 인천] 200프로 즐기기!

반려동물 라이프스타일 브랜드 ‘바잇미’가 인천 송도 5성급 호텔 ‘오크우드 프리미어 인천’과 협업해 펫 패밀리 패키지를 선보이고, 반려동물을 위한 펫 어메니티를 제공한다고 밝혔다.

바잇미는 “반려인에게 온라인 쇼핑 경험뿐만 아니라 오프라인 환경에서 반려동물과의 특별한 경험과 추억을 제공하기 위해 5성급 펫프렌들리 호텔 오크우드 프리미어 인천과 협업을 진행 한다”고 밝혔다.

이에 따라 “오크우드 프리미어 인천에서는 4월부터 6월까지 반려견과 여유로운 펫캉스를 즐길 수 있는 펫 패밀리 패키지를 운영하고, 바잇미는 펫 패밀리 패키지에 펫 어메니티를 제공한다”고 설명했다.

또한 “펫 어메니티로는 바잇미의 친환경 웁스백 디스펜서 세트를 만나볼 수 있다. 바잇미의 웁스백 배변봉투는 옥수수 전분으로 만들어진 생분해성으로, 땅에서 자연 분해되는 친환경 제품이다”라고 덧붙였다.

그러면서 “웁스백의 디스펜서 패키지 또한 밀짚과 분해가 빠른 바이오 플라스틱 소재로 제작함에 따라 환경을 생각하는 반려 가족들의 니즈를 만족시킨다”라고 말했다.

오크우드 프리미어 인천의 펫 패밀리 패키지는 바잇미의 친환경 웁스백 디스펜서 세트와 함께 비고앤세이지 사료 샘플러, 반려견 동반 장소 가이드 맵 등을 제공한다. 송도 전경을 한 눈에 내려다볼 수 있는 고층 객실에서의 반려견과 특별한 하루를 즐길 수 있을 것으로 기대된다. 오크우드 프리미어 인천의 펫 패밀리 패키지에 대한 자세한 내용은 오크우드 프리미어 인천 호텔 공식 사이트에서 확인할 수 있다.

저작권자 © 시선뉴스 무단전재 및 재배포 금지
보도자료 발송 및 기사제휴 ▶ sisunnews@sisunnews.co.kr
문의 ▶ 02-838-5150

보도자료 발송 및 기사제휴 ▶ sisunnews@sisunnews.co.kr

문의 ▶ 02-838-5150

오늘의 지식콘텐츠

  • [영화평점] 그가 돌아왔다, 다 같이 외쳐 ‘샤잠! 신들의 분노’
  • [시선★피플] 대박났어 사라야! 김히어라, 비호감을 연기했지만 호감형 배우로 떠오르다
  • [인터뷰360] 데뷔 10주년 리마인드 콘서트 앞둔 ‘허각’, “쉬지 않고 달려온 모습 보여드릴 것”
  • [어바웃 슈퍼리치] ‘볼보’ 짐 로완 CEO, “안전은 회사의 출발점이자 핵심 목표”

여기에서 이 항목과 관련된 자세한 정보를 참조하십시오: https://dochoixehoangngoc.com/inceon-5-seonggeub-hotel-8rh2qh6m

주제 기사 바잇미, 5성급 호텔 ‘오크우드 프리미어 인천’에 펫 어메니티 제공 읽기를 마쳤습니다. 귀하를 위해 https://dochoixehoangngoc.com에서 수집한 가장 완전한 정보.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *