Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [고양] 원마운트 워터파크

[고양] 원마운트 워터파크

주제 기사 [고양] 원마운트 워터파크은(는) 인터넷에서 저희가 편집했습니다.

원마운트 스노우파크 첫 스케이트
원마운트 스노우파크 첫 스케이트

여가활동

[고양] 원마운트 워터파크

 • 주소경기도 고양시 일산서구 한류월드로 300
 • 문의/안내원마운트 워터파크 : 1566-2232
 • 이용시간- 주중 10:00~18:00(실외 10:00~18:00)
  – 주말 10:00~19:00(실외 10:00~18:00)
  ※ 운영시간은 기타 여건에 따라 변경될 수 있습니다.
 • 쉬는날연중무휴
 • 홈페이지www.onemount.co.kr
 • 정보등록2014.08.11.
 • 정보확인2018.06.07.

소개

찾아오시는길

이용안내

연계여행

365일 언제나 즐거운 여름나라, 원마운트 워터파크

지하 2층, 지상 9층 규모의 3개 건물로 조성된 원마운트 워터파크는 아시아 최고 수준을 자부하는 스포츠 테마파크로 실내와 실외 양쪽에서 모두 즐거운 물놀이를 즐길 수 있는 곳이다. 스피드를 즐길 수 있는 짜릿한 슬라이드와 넘실거리는 파도에 몸을 맡기고 즐길 수 있는 파도풀을 비롯해 다양한 물놀이 시설들이 가득하다. 물놀이 중 잠시 휴식을 취할 수 있는 건식도크, 사우나탕, 푸드코트 등을 갖추고 있으며 적십자인명구조 자격 및 강사 자격을 갖춘 전문 라이프가드가 고객들의 안전을 책임지고 있다. ‘지상 최고의 놀이터’를 모토로 하는 만큼 물놀이 시설 외에도 각종 공연과 이벤트, 파티 등을 제공기 때문에 연중 끊임없는 즐길거리들이 이어진다.

정보제공

고양시청, 원마운트 워터파크

이용요금

• 6월 이용요금(6.01~6.30)

– 주중 오후권 : 19,900원

– 주말 오후권 : 21,900원

• 성수기 이용요금(8.18~8.31)

※ 이용요금은 시즌에 따라 변경될 수 있음

화장실

있음

장애인 편의시설

장애인 전용 주차구역, 장애인 전용 화장실, 엘리베이터

주차시설

있음

이용시설

• 실내 워터파크

• 실외 워터파크

기타

• 주의사항

소셜한마디

 • tistory
 • naver
 • daum
운영원칙 안내
DMZ 통합정보시스템 홈페이지는 올바른 커뮤니티를 지향하기 위해 몇 가지 운영원칙을 마련하고 있습니다. 운영원칙에 어긋나는 게시물로 판단되는 글은 적발 시, 경고 없이 삭제 조치를 취할 수 있습니다
게시물 삭제 기준
 • 개인정보(실명, 상호명, 사진, 전화번호, 주민등록번호 등) 유포 동일 내용의 게시글/댓글 반복(도배)
 • 특정인 대상의 비방/욕설 등의 표현으로 불쾌감을 주는 내용
 • 음란성 또는 청소년에게 부적합한 내용
 • 서비스 취지(성격)에 맞지 않는 내용
 • 비방/허위사실 유포 등의 명예훼손 관련 게시물
 • 저작권 관련 게시물 등 기타 관련 법률에 위배되는 글

여기에서 이 항목과 관련된 자세한 정보를 참조하십시오: https://dochoixehoangngoc.com/weon-maunteu-s5lmdysl

주제 기사 [고양] 원마운트 워터파크 읽기를 마쳤습니다. 귀하를 위해 https://dochoixehoangngoc.com에서 수집한 가장 완전한 정보.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *