Chuyển tới nội dung
Trang chủ » HA 항공사 광장

HA 항공사 광장

주제 기사 HA 항공사 광장은(는) 인터넷에서 저희가 편집했습니다.

하와이 신혼여행♥ 하와이안항공 후기 엑스트라컴포트석, 기내식 \u0026 미국 오미크론 입국서류 및 입국심사 Hawaiian Airlines ICN-HNL Extra Comfort
하와이 신혼여행♥ 하와이안항공 후기 엑스트라컴포트석, 기내식 \u0026 미국 오미크론 입국서류 및 입국심사 Hawaiian Airlines ICN-HNL Extra Comfort

하와이 검역 조치 관련 하와이관광청 최신 공지사항 : https://www.gohawaii.com/kr/special-alerts-information-korean

상기 일정 참고하시어 여행을 원하는 고객들은 재발행 부탁 드리며,

취소 날짜에 환불을 원하는 고객들은 웨이버 코드를 사용하시어 환불 바랍니다.

# 웨이버 코드 사용

8월 12일 이전 GDS에 반영 된 운휴 항공편 : WV2018c SKDCHG (8월 이전 출발 항공편 환불 시 사용)

8월 13일 이후 GDS에 반영 된 운휴 항공편 : WV2018d SKDCHG (9월/10월 출발 항공편 환불 시 사용)

9월 30일 이후 GDS에 반영 된 운휴 항공편 : WV2018e SKDCHG (11월 출발 항공편 환불 시 사용)

10월 21일 이후 GDS에 반영 된 운휴 항공편 : WV2018f SKDCHG (이웃섬/북미구간 항공편 환불 시 사용)

10월 28일 이후 GDS에 반영 된 운휴 항공편 : WV2018g SKDCHG (12월 출발 항공편 환불 시 사용)

변경

변경 시에는 변경 수수료 면제 / 운임 차액 징수

(본래 여행 일자로 부터 앞 뒤로 +/- 2일 이내 변경가능한 경우 운임차액 면제)

변경 횟수 제한 없음
환불 2020년 2월 24일 – 2021년 1월 5일 사이의 운휴 된 HA460/459 항공편의 여행 승객은 환불 수수료 면제
재발행 / 환불 기간 웨이버 코드 :변경 시 Endorsement Box 첫 문장에 입력, 환불 시 웨이버 코드 란에 입력
변경 시 SSR 사항에 OTHS/SW20 WV2018f SKDCHG 입력 요망.
INVOL 또는 Schedule Change 등의 문구는 ADM 발생 원인이 되오니 입력하지 않도록 주의 바랍니다.
셀커넥 이용 시 Fare Calculation에 인디케이터 입력이 필요하신 경우 “S” (Planned Schedule Change)를 입력 후 진행해 주시기 바랍니다. (“I” 입력 시 ADM 발생)
환불 시 모든 여정은 반드시 취소 바랍니다.
미사용 항공권의 재 발행 시 유효 기간은 다음과 같이 연장 됩니다.
: 2020년 3월 이전 구매자 : 2022년 5월 31일까지 여행 출발 및 재발행 완료
: 2020년 3월 이후 구매자 : 발권일로부터 2년

감사합니다.

하와이안항공 02-775-1572

여기에서 이 항목과 관련된 자세한 정보를 참조하십시오: https://dochoixehoangngoc.com/hawaian-hanggong-mailriji-daehanhanggong-f1m0exus

주제 기사 HA 항공사 광장 읽기를 마쳤습니다. 귀하를 위해 https://dochoixehoangngoc.com에서 수집한 가장 완전한 정보.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *