Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 제주도항공권 특가 비행기표 3000원에 판다고?

제주도항공권 특가 비행기표 3000원에 판다고?

주제 기사 제주도항공권 특가 비행기표 3000원에 판다고?은(는) 인터넷에서 저희가 편집했습니다.

네이버 보다 싸게 제주도 비행기 티켓 싸게 예약하는 방법 | How to book a flight ticket to Jeju Island cheaper than Naver.
네이버 보다 싸게 제주도 비행기 티켓 싸게 예약하는 방법 | How to book a flight ticket to Jeju Island cheaper than Naver.

제주도항공권 특가 비행기표 3000원에 판다고?

안녕하세요 다잇소입니다

우한폐렴으로 인해

중국인들이 많은

제주도 비행기표가

땡처리 되고 있다는 소식이에요

그 중에서도

3000원 제주도 비행기표가 있다는

기사가 있길래 찾아봤습니다

항공업계는 우한 폐렴으로 여행 수요 감소를 우려해 ‘특가’ 판촉도 벌이고 있다

일부 항공사는 김포~제주 노선을 대상으로 편도 기준 3000원에 항공권을 판매한다

이에 기존 2~3만원대로 예약했던 일부 승객은 위약금을 내고 해지한 후 특가항공권으로 갈아타기도 한 것으로 전해졌다

1만원대 위약금을 물더라도 3000원으로 항공편을 이용하는 게 득이라는 판단에서다

제주로 향하는 비행기표 값이 폭락한 이유는

우한 폐렴 2차 감염 우려가 늘면서 제주도를 향하는 발걸음이 크게 줄었기 때문이다

제주도 항공권이 특가가 많이 떴다니까

예 제가 한번 조회해봤습니다

우선 제주항공 먼저 보여드릴게요

제주항공 제주도 비행기표 가격

오늘 날짜 기준으로 조회했을 때

최저가 항공권은 전부 마감이네요

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

그래서 남아있는 항공권을 선택하면

왕복 운임이 아래와 같이 나오더라고요

유류할증료와 공항시설사용료를 더하면

금액이 올라가긴 하는데

저렴하긴 한 것 같아요

다음으로 진에어도 볼게요

진에어 제주도 비행기표 가격

제일 저렴한 항공권인

슈퍼로우 잔여석이 남아있는데

왕복 운임을 확인하니

제주항공보다

5천 원 가량 비싸네요

우한폐렴 이슈가 있어도

갈 사람은 다 가는 것 같아요

조심하면 되는데

그래도 중국인이 많으니까

불안한 건 사실이예요

ㅠㅠㅠ

당분간 제주도 항공권은

저렴하게 나올 것 같으니

여행 예정이신 분들은

잽싸게 조회해보시기 바랍니다

마스크와 손세정제가

품절대란이 일고 있는데

매일 풀리는 재고가 달라서

판매 상품이 바뀌고 있습니다

실시간으로 구입 가능한 상품은

아래 페이지에서 확인해보세요

여기에서 이 항목과 관련된 자세한 정보를 참조하십시오: https://dochoixehoangngoc.com/jejudo-ssan-bihaenggi-pyo-o8i1d8p2

주제 기사 제주도항공권 특가 비행기표 3000원에 판다고? 읽기를 마쳤습니다. 귀하를 위해 https://dochoixehoangngoc.com에서 수집한 가장 완전한 정보.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *