Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 지내시는 방법

지내시는 방법

주제 기사 지내시는 방법은(는) 인터넷에서 저희가 편집했습니다.

[🗼Tokyo VLOG]하코네 당일치기 6시간 컷? 완전가능!
[🗼Tokyo VLOG]하코네 당일치기 6시간 컷? 완전가능!

지내시는 방법

1일째

하코네 유모토 온천은 하코네 온천의 발상지로서 1200년의 역사를 자랑하고 있습니다. 많은 여행객을 위로한 명탕을 즐겨보세요.

객실에서 준비되는 웰컴 드링크로 잠시 휴식. 오리지널 사무에 옷으로 바로 갈아입으세요.

보자기에 온천 도구를 싸서 대욕장으로. 마치 한 폭의 그림 같은 반노천탕에서 아름다운 경치에 반합니다.

카이 하코네의 온천 지킴이가 하코네 유모토 온천의 역사와 함께 수질과 효과적인 입욕법을 설명해 주는 시간이 있습니다.

어딘가 그리운 아이스캔디를 준비. 뜨거워진 몸에 기쁜 마음입니다.

우루하시 현대 탕치의 가이드 북에 나타난 호흡법에 따라, 쿨 다운.

피로 회복 효과가 있는 흑초와 흑설탕이 들어간 생강탕을 마셔서 체온 조절. 서서히 기분 좋은 취침을 위한 준비를.

2일째

하코네를 여행한 여행객이 되어 짚신을 신고 체조를 합니다. 발바닥에서 느껴지는 기분좋은 자극으로 산뜻하게 잠을 깨 보세요.

카이에서는 지역색이 살아 있는 식재료와 향토 요리법을 구사해 현지의 맛을 느낄 수 있는 조식을 제공합니다.

코로 들이마시고 입으로 내뱉는다’를 의식하며 큰 폭으로 걷습니다. 1시간 정도 리듬 있게 걸을 수 있는 코스 맵을 준비했습니다.

온천의 입욕 효과를 높이는 호흡과 맞춘 입욕법을 시험하거나 온천욕 후에 즐길 수 있는 현지 음료도 마셔 보세요.

온천의 메커니즘과 탕치의 역사, 수질 해설 등을 소개한 패널이 전시되어 있습니다. 온천 가나다의 복습에도 제격.

숙소를 거점으로 지난 날의 모습을 남기는 구가도나 파워 스폿 하코네 신사 등을 방문해 봐도 좋습니다.

스쿠모가와변에 있는 카이 하코네는 전 객실 리버뷰를 자랑하는 숙소입니다. 강의 시냇물 소리에 귀를 기울이면서 하코네의 자연을 느낍니다.

저녁식사 전에 몸을 편안하게 해두면 소화도 잘 됩니다.

밤의 대욕장은 낮과는 또 다른 분위기입니다. 반 노천탕에서만 맛볼 수 있는 온천욕을 즐겨 보세요.

3일째

카이 하코네에는 노천탕이 딸린 객실도 준비되어 있습니다. 누구에게도 방해받지 않는 프라이빗한 공간에서 느긋하게 목욕을.

레스토랑 발을 옮겨서 배를 채우세요

현지의 역사와 문화, 자연, 공예와 관련된 책과 이 땅에 전해지는 이야기 등과 함께 맛있는 커피를 준비하고 있습니다.

현지의 과자와 민예품 등을 갖춘 샵에서 기념품을 찾아 보세요.

체크아웃 마지막 시간은 12시. 숙소를 나올 무렵에는 마음은 맑아지고 내일을 향한 활력이 넘칩니다.

여기에서 이 항목과 관련된 자세한 정보를 참조하십시오: https://dochoixehoangngoc.com/hakone-onceon-dangil-ualudb0m

주제 기사 지내시는 방법 읽기를 마쳤습니다. 귀하를 위해 https://dochoixehoangngoc.com에서 수집한 가장 완전한 정보.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *