Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [스페인요리] [갈리시아 지방요리] [바르셀로나 맛집]

[스페인요리] [갈리시아 지방요리] [바르셀로나 맛집]

주제 기사 [스페인요리] [갈리시아 지방요리] [바르셀로나 맛집]은(는) 인터넷에서 저희가 편집했습니다.

스페인 바르셀로나 7박8일🇪🇸 극J커플의 핵심 여행지 한방 정리●바빠 주금●커피,음식,예술🌏이 코스 그대로만 따라오세요●극찬한 Bakery Cafe☕️🥯●현실과 판타지 사이..
스페인 바르셀로나 7박8일🇪🇸 극J커플의 핵심 여행지 한방 정리●바빠 주금●커피,음식,예술🌏이 코스 그대로만 따라오세요●극찬한 Bakery Cafe☕️🥯●현실과 판타지 사이..

오늘은
하루씨의 생일날~♡
맛난거 많이 먹었는데
음식 사진은 겨우 두장.
[바르셀로나 맛집]
[갈리시아 요리]

하루씨의 생일날~♡

맛난거 많이 먹었는데

음식 사진은 겨우 두장.

[바르셀로나 맛집]

[갈리시아 요리]


Pulpo Gallego
스페인 갈리시아 지방 요리만 하는
레스토랑들의 대표 요리라고 할 수 있는
문어요리
문어랑 삶은 감자가 같이 나오는 음식인데
아주 아쥬 맛나다는…ㅋ

스페인 갈리시아 지방 요리만 하는

레스토랑들의 대표 요리라고 할 수 있는

문어요리

문어랑 삶은 감자가 같이 나오는 음식인데

아주 아쥬 맛나다는…ㅋ


Lacon a la Gallega
훈연한 돼지고기를 얇게 썰고
삶은 감자와 곁들여 나오는 음식이고
햄을 좋아하는 하루씨 입맛에 딱 맞는 요리!

훈연한 돼지고기를 얇게 썰고

삶은 감자와 곁들여 나오는 음식이고

햄을 좋아하는 하루씨 입맛에 딱 맞는 요리!


RESTAURANTE O’RETORNO
레스토랑 주소
; Carrer del Comte d’Urgell, 168
휴무 매주 월요일
스페인에서 저녁 외식은 참 비싼편인데
이 집은 다른 레스토랑에 비해
값이 저렴하고 양도 푸짐해서
여러명이 같이 가서
이것저것 나눠먹기 좋은 곳이라
바르셀로나에 오면 꼭 먹어보라고
추천하고 싶은 곳.
오늘 우린 6명이서
사진에 있는 문어랑 라꼰이랑
사진 못 찍은 부티파라
그리고
스테이크까지
네가지 음식을 시켜서
모두 배 부르게 먹고와서
아쥬 기분이 좋다는….ㅋㅋㅋㅋ

레스토랑 주소

; Carrer del Comte d’Urgell, 168

휴무 매주 월요일

스페인에서 저녁 외식은 참 비싼편인데

이 집은 다른 레스토랑에 비해

값이 저렴하고 양도 푸짐해서

여러명이 같이 가서

이것저것 나눠먹기 좋은 곳이라

바르셀로나에 오면 꼭 먹어보라고

추천하고 싶은 곳.

오늘 우린 6명이서

사진에 있는 문어랑 라꼰이랑

사진 못 찍은 부티파라

그리고

스테이크까지

네가지 음식을 시켜서

모두 배 부르게 먹고와서

아쥬 기분이 좋다는….ㅋㅋㅋㅋ

여기에서 이 항목과 관련된 자세한 정보를 참조하십시오: https://dochoixehoangngoc.com/bareuselrona-masjib-qe36gr3k

주제 기사 [스페인요리] [갈리시아 지방요리] [바르셀로나 맛집] 읽기를 마쳤습니다. 귀하를 위해 https://dochoixehoangngoc.com에서 수집한 가장 완전한 정보.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *