Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 신사임당과 스마트스토어, 그리고 개미지옥 by 커넥터스

신사임당과 스마트스토어, 그리고 개미지옥 by 커넥터스

주제 기사 신사임당과 스마트스토어, 그리고 개미지옥 by 커넥터스은(는) 인터넷에서 저희가 편집했습니다.

[당집귀 사연] 개미지옥#1 – 와ㅆ .. 뭐야 이거
[당집귀 사연] 개미지옥#1 – 와ㅆ .. 뭐야 이거

신사임당과 스마트스토어, 그리고 개미지옥

단군 이래 가장 돈 벌기 좋았던 시대

2018년부터 2019년까지. 직장을 퇴사하고 백수로 지내던 지인의 스마트스토어 창업을 지원하는 영상 콘텐츠 <창업다마고찌> 기획을 통해 일약 스타덤에 오른 유튜버가 있으니 ‘신사임당’입니다.

‘단군 이래 가장 돈벌기 좋은 시대’라고 했던가요. 그가 했던 이 말은 현실로 증명됩니다. 2018년 창업다마고치 콘텐츠를 시작하며 “1억까진 계획이 있다. 내가 지금 이미 1억을 찍고 있다”고 했던 신사임당의 말은 누군가에게 공허하게 들렸을지 모르겠지만요. 1년이 지난 2019년 그의 친구는 스마트스토어로 수천만원 상당의 월매출, 순이익 1000만원을 돌파하는 기염을 토합니다.

커머스 문외한인 일반인이 만든 성공 신화는 그렇게 더 많은 사람들에게 전파됩니다. 신사임당 유튜브 채널의 구독자수는 창업다마고치를 시작하고 1년여만에 40만명을 넘어갔고요. 신사임당의 스마트스토어 성공 방법론은 유튜브뿐만 아니라 책으로, 강연으로, TV 프로그램까지 매체를 변주하며 더욱 많은 사람에게 알려지게 됩니다.

신사임당의 유튜브 채널은 ‘스마트스토어’에서 멈추지 않았습니다. 창업다마고치 종료 이후 재테크와 부업, 자기계발 관련 인터뷰를 중심으로 콘텐츠 주제를 확장했고요. 또 다시 구독자는 꾸준히 증가했습니다. 2022년 7월 돌연 유튜브 채널 매각을 발표한 시점 신사임당 채널은 180만여명의 구독자를 보유하고 있었고요. 신사임당 채널을 매입한 DP에 따르면 당시 신사임당 채널의 순이익은 월 1억3000만원에 달했습니다.

그의 도전은 신사임당 채널을 매각한 …

얼룩패스

지금 얼룩소 가입하고
커넥터스의 글을 읽어보세요!

커넥터스의 글을 읽어보세요!

뉴스레터 수신에 동의하면
다양한 구독 혜택도 받을 수 있어요.

가입하고 이 글 무료로 보기

다양한 구독 혜택도 받을 수 있어요.

* 가입 시 결제 정보를 요구하지 않아요.

구독 혜택

얼룩소의 모든 콘텐츠가 무료

나만의 관점이 담긴 글을 쓰고 받는 보상!

한글로 읽는 뉴욕타임스를 포함한 주요 외신

이미 회원이신가요? 로그인

매주 1회 주목할 만한 커머스, 물류업계 소식을 전달 드립니다. 가치 있는 정보, 숨은 업계 실무자의 노하우를 연결합니다.

여기에서 이 항목과 관련된 자세한 정보를 참조하십시오: https://dochoixehoangngoc.com/gaemi-jiog-988bb96s

주제 기사 신사임당과 스마트스토어, 그리고 개미지옥 by 커넥터스 읽기를 마쳤습니다. 귀하를 위해 https://dochoixehoangngoc.com에서 수집한 가장 완전한 정보.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *